LIEMPDE SAMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Contact Info

Liempde
info@liempdesamen.nl
0123456789

Volg ons

Behoud Gemeenschap Liempde

Donatie aanvragen

Procedure

AANVRAAGPROCEDURE, TOEKENNING EN UITBETALING

Verenigingen, stichtingen of anders geïnteresseerden uit Liempde kunnen een beroep doen op de middelen van de stichting. Een aanvraag voor een donatie dient echter wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 1. Het doel waarvoor donatie wordt verstrekt moet plaatsvinden in - en gericht zijn op Liempde en aanwijsbaar aan de bewoners van Liempde ten goede te komen.
 2. Geen donatie wordt verstrekt aan doelen voor commerciële belangen/doeleinden.
 3. Een donatie mag maximaal 50% van de totale kosten van het doel waarvoor donatie wordt aangevraagd bedragen. Met deze voorwaarde wordt de aanvrager gedwongen om ook alternatieve bronnen (bijv. collecte, andere donatie, eigen bijdrage) te zoeken.
 4. De donatie is slechts eenmalig en kan niet structureel (bijv. jaarlijks) worden toegekend.

Een aanvraag voor donatie moet schriftelijk bij de stichting worden ingediend. Dit kan per post of via email op onderstaande adressen:

Stichting Behoud Gemeenschap Liempde
Smaldersestraat 11
5298 NP Liempde
Email: info@stichtingbgl.nl

 

Download de leidraad voor de gedetailleerde procedure en voorwaarden.

 


Voorwaarden

De aanvraag voor donatie dient minimaal de volgende informatie te bevatten: 

  1. Een beschrijving van het doel en de toepassing van de donatie;
  2. Een verantwoording hoe het verzoek voldoet aan de voorwaarden hierboven;
  3. Een sluitende begroting waarin minimaal opgenomen de  hoogte van de benodigde donatie;
  4. Indien relevant: een datum wanneer de donatie nodig is;
  5. Contactgegevens van de aanvrager.

De stichting stelt aan het begin van het jaar het beschikbare budget voor dat jaar vast.

Tweemaal per jaar worden aanvragen behandeld, op of rond 1 april en op of rond 1 oktober. In beide gevallen wordt de helft van het jaarbudget toegekend aan binnengekomen aanvragen. Aanvragen dienen daarom tijdig te worden ingediend om te kunnen worden behandeld (voor 1 april en voor 1 oktober).

De stichting controleert alle binnengekomen aanvragen of zij aan de voorwaarden voldoen. Als dit het geval is wordt de aanvraag inhoudelijk beoordeeld en wordt de hoogte van de toe te kennen donatie bepaald. Aanvragers worden door de stichting schriftelijk geïnformeerd over een eventueel toegekende donatie.

De donatie wordt door de stichting pas uitgekeerd nadat door de aanvrager een verantwoording is verstrekt in de vorm van een boekhouding en/of facturen waaruit de besteding en hoogte van de donatie blijkt. In geval van afwijkingen kan de stichting besluiten de hoogte van de donatie naar beneden bij te stellen. Een verhoging van de donatie is niet mogelijk.

Uitbetaling gebeurt door de stichting op een bankrekening nummer, zoals door de aanvrager bekend gemaakt. Uitbetaling in contanten is niet mogelijk. Voor zover relevant is het toegekende bedrag altijd inclusief BTW.